Статистикийн нэр томьёоны толь

A priori probability – Анхдагч магадлал
Actual – Бодит, жинхэнэ
Add – Нэмэх
Addition – Нэмэлт, нэмэгдэл нэмэгдэл
Addition rule – Нэмэх дүрэм
Adjust – Засварлах, тохируулах
Adjusted – Засварласан, тохируулсан
Adjusted r-squared – Засварласан детерминацийн коэффициент
Adjustment – Засварлалт, Тохиуруулалт
Algebra – Алгебр
Аlpha – Альфа (ач холбогдлын түвшин)]
Alternative – Эсрэг, альтернатив
Alternative hypothesis – Өрсөлдөгч, эсвэл эсрэг таамаглал
Among-group variation – Бүлэг доторх хэлбэлзэл
Analysis of means (ANOM) – Дунджийн шинжилгээ
Analysis of proportions (ANOP) – Хувийн жингийн шинжилгээ
Analysis of variance (ANOVA) – Вариацын шинжилгээ
Analyze – Дүн шинжилгээ хийх
Area of opportunity – Боломжийн талбай
Arithmetic mean – Арифметик дундаж
Arithmetic operations – Арифметик үйлдлүүд
Assignable causes of variation – Хэлбэлзлийн тайлбарлаж болох шалтгаан
Assumptions – Суурь нөхцөлүүд, Урьдач нөхцөлүүд
Attribute chart – Шинж тэмдгийн график
Auditing – Хяналт, аудит
Autocorrelation – Автокорреляци
Autoregressive modeling – Авторегресс загвар
Аccuracy – Нарийвчлал, үнэн зөв байдал
Аggregate – Ерөнхий, нийт
Аnalyse – Дүн шинжилгээ хийх
Аnalysis – Дүн шинжилгээ
Аnalyst – Аналист
Аssumed – Хүлээн авсан (нөхцөл) хангагдсан

calculate – тооцох
calculated – тооцсон
calculation – тооцоолол тооцоо
capacity – чадавх хүчин чадал багтаамж
capital – капитал хөрөнгө
capital expenditure – хөрөнгийн зардал
capital market – хөрөнгийн зах зээл
cartel – картел
catch-up effect – барьж авах нөлөө
categorical data – категорийн өгөгдөл
central bank  – төв банк
central – төв
central limit theorem – төвийн хязгаарын теорем
certain event – тодорхой/гарцаагүй үзэгдэл
change – өөрчлөх, өөрчлөлт
characteristic – шинж чанар, онцлог
Chart junk – Графикийн хаягдал
Charts – график диаграм
Chebyshev Rule – Чебышевийн дүрэм
chi-square – хи-квадрат
chi-square distribution – хи-квадрат тархалт
choice – сонголт
circular-flow diagram – эргэх урсгалын диаграм
claim – нотолгоо
club goods “goods that are excludable but not rival in consumption”
Cluster sample – кластерийн түүвэр
Coefficient of correlation – Корреляцийн коэффициент
Coefficient of determination – Детерминацийн коэффициент
Coefficient of multiple determination – Олон хүчин зүйлийн детерминацийн коэффициент
Coefficient of partial determination – Хэсгийн корреляцийн коэффициент
Coefficient of variation – Вариацын коэффициент
Collect – Түүвэрлэх
Collectively exhaustive events – Үзэгдлүүдийн бүтэн бүлэг
Collinearity of explanatory variables – Тайлбарлагч хувьсагчдын шугаман хамаарал
Combination – Хэсэглэл
Common causes of variation “represent the inherent variability that exists in a process.”
common resources “goods that are rival in consumption but not excludable”
comparative advantage – харьцангуй давуу тал
competitive market – өрсөлдөөнт зах зээл
Complement of an event A – А-гийн эсрэг үзэгдэл
compounding – нийлмэл
Conditional probability – Нөхцөлт магадлал
Confidence coefficient – Итгэх коэффициент
Confidence interval estimation – Итгэх завсрын үнэлгээ
constraint – хязгаарлалт
consume – хэрэглэх
consumer – хэрэглэгч
consumer price index (CPI) – Хэрэглээний үнийн индекс (CPI)
consumer surplus – хэрэглээний илүүдэл
consumption – хэрэглээ, зардал
Contingency tables – Тохиолдлын хүснэгт
Continuous probability distributions – Тасралтгүй магадлалын тархалт
Continuous variables – Тасралтгүй хувьсагч
Control chart factors – хяналтын графикийн факторууд
Control charts – хяналтын график
Convenience sampling – дөхөм түүвэрлэлт, боломжит түүвэрлэлт
corrective tax  “a tax designed to induce private decision makers to take account of the social costs that arise from a negative externality”
cost – зардал, өртөг
cost–benefit analysis – зардал-үр ашгийн шинжилгээ
Counting rules – Комбинаторик,  Тоололтын дүрмүүд
Covariance – Ковариац
Coverage error – Төлөөллийн алдаа
criteria – шалгуур
Critical range – Шийдвэрлэх муж
Critical values – Шийдвэрлэх утгууд
cross-price elasticity of demand – эрэлтийн үнийн солбисон мэдрэмж
crowding out “a decrease in investment that results from government borrowing”
crowding-out effect “the offset in aggregate demand that results when expansionary fiscal policy raises the interest rate and thereby reduces investment spending”
Cumulative percentage distribution – Хуримтлагдсан хувийн жингийн тархалт
Cumulative polygons – Хуримтлагдсан полигон
Cumulative standardized normal distribution – Хуримтлагдсан стандартчилсан нормаль тархалт
currency – Мөнгөн тэмдэгт, Валют
current prices – оны үнээр
curve – муруй
cycle – цикл
Cyclical effect “The cyclical effect depicts the up-and-down swings or movements through the series.”
cyclical unemployment “The cyclical effect depicts the up-and-down swings or movements through the series.”

Төлбөр тооцооны системд ашиглагдах нэр томьёоны тайлбар

error: Content is protected !!